Sunday, 22 March 2015

Hur visar vi varandra omsorg - ett sydafrikanskt bidrag

Idag valde vi att besöka gudstjänsten i en av kyrkorna i vårt bostadsområde, St Alphege’s. Det är en anglikansk församling. Vi har besökt den förut och jag har även bloggat om den förut.

Yxans betydelse förstår jag. Sädes-
axet tror jag har att göra med kärleken
till de fattiga. Stenarna kanske också,
liksom yxan, har med martyriet att göra.
Sankt Alphege (Ælfheah of Canterbury) var känd för sin kärlek till de fattiga. Han blev med tiden ärkebiskop i Canterbury och togs till fånga av danskarna. När han inte ville betala lösensumman avrättade de honom med en yxa. Därav hans symbol.

Arvet förpliktar och därför var vi inte förvånade, när församlingens präst, Janet Trisk (som också är akademiker knuten till University of KwaZulu-Natal) i predikan berättade att församlingens kyrkoråd antagit ett uttalande om inklusivitet. Det ska nu finnas på första sidan i gudstjänstagendan fram till slutet av kyrkoåret och då ska hela församlingen beredas möjlighet att göra denna hållning till sin. Jag har försökt översätta uttalandet, som jag menar är välformulerat och riktigt. Det kunde fungera i många andra sammanhang – inte minst i vårt virtuella samtal i sociala medier. Lite kritisk är jag till att det handlar mer om vad vi inte ska göra än vad vi ska göra. Men ändå är det bra:
Uttalande om inklusivitet:

“Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus” (Gal 3:28).
[I vår församling] gläder vi oss över att vara en gemenskap i mångfald, med många olika slags bakgrund och från olika kulturer.  Vi inser att det med mångfald följer en risk för missförstånd och en risk att vi skadar varandra.
Därför lovar vi att visa omsorg och omdöme, i ord och handling. Särskilt förbinder vi oss att inte använda ett stötande språk när det gäller ras, kön, genus, etnisk eller socialt ursprung, nationalitet, sexuell läggning, kultur eller fysiska/psykiska funktionshinder. Vi förbinder oss att inte uppföra oss på ett sätt som får någon annan medlem i Kristi kropp att känna sig ovälkommen eller mindre värd än någon annan.
Som den Helige Benedictus förmanade medlemmarna i sin kommunitet, förbinder vi oss att välkomna var och en, som om de vore Kristus ibland oss.
Här kommer den engelska texten:
St Alphege’s Statement on Inclusivity

“There is no longer Jew or Greek, there is no longer slave or free, there is no longer male and female; for all of you are one in Christ Jesus” (Galatians 3:28).

At St Alphege’s we rejoice in being a diverse community from many different backgrounds and cultures. We recognise that with diversity comes the possibility of misunderstanding and the potential for hurt.

Therefore we pledge ourselves to using care and discretion in the way we speak and act. In particular, we undertake not to use offensive language in respect of race, sex, gender, ethnic or social origin, nationality, sexual orientation, culture, or physical and mental disability, and not to behave in any way that might lead another member of the body of Christ to feel unwelcome or less valuable than any other.

As St Benedict counselled the members of his community, we undertake to welcome each one as if they were Christ among us.

No comments: